Giới thiệu một số vấn đề cơ bản về dược lý dược cổ truyền, các yếu tố liên quan, ảnh hưởng đến tác dụng dược lý, cũng như gợi mở các hướng nghiên cứu về tác dụng dược lý của thuốc cổ truyền, thảo dược.

Các nội dung cụ thể liên quan đến tác dụng dược lý chung của 13 nhóm thuốc cổ truyền, tác dụng dược lý của các vị thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền và mối liên quan giữa công năng với tác dụng dược lý của từng vị thuốc, phương thuốc.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.